Projekte

1. MEDIUME TË REJA PËR SFIDA TË VJETRA

“Mediume të rreja për sfida të vjetra” realizohet në partneritet me Qendrën për zhvillimin e mediave “Medium”, i cili është edhe bartës i projektit. I njëjti është finansuar dhe i përkrahur nga Civika Mobilitas, projekt i Agjensionit Zvicëran për zhillim dhe bashkëpunim (SDC), e cilin e implementojn NIRAS nga Danimarka, Qendra Maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar (MCMS) dhe instituti Suedez për administratë publike (SIPU).

 

 

2. ZIGZAG – DERI TE ZGJIDHJA E PROBLEMIT NËPËRMJET DEBATEVE TELEVIZIVE NDËRMJET OJQ-ve DHE INSTITUCIONEVE

Projekti “ZigZag” implementohet nga BIRC dhe përfshin debate televizive për problemet konkrete të qytetarëve ndërmjet përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe autoriteteve nga institucionet kompetente. Civika Mobilitas është projekt i Agjencisë Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), të cilin e realizojnë NIRAS nga Danimarka, Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBN) dhe Instituti Suedez pë Administratë Publike (SIPU). Mendimet e shprehura këtu detyrimisht nuk i reflektojnë qëndrimet e Civika Mobilitas, SDC ose të organizacioneve që e zbatojnë programin.

 

 

3. BALKANVIEW

Ky projekt mëton të sjellë një pasqyrë reale mbi dhe për Ballkanin. Pjesë e portalit www.balkanview.com, që me produktet mediatike mbulon hapësirën e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, janë gazetarë e analistë me përvojë në lamitë e tyre.

 

4. Klubi i Debatit Politik – KDP

KDP është një projekt që ka për qëllim nxitjen e debatit politik midis të gjithë aktorëve socialë në Republikën e Maqedonisë dhe më gjerë, me qëllim të promovimit të vlerave demokratike dhe gjetjes së një zgjidhjeje konstruktive për problemet shoqërore. KDP është një magazinë online në gjuhën shqipe (www.kdpolitik.com) i cili ka për qëllim të kontribuojë në informimin cilësor dhe të ekuilibruar të qytetarëve rreth proceseve, rrjedhave dhe problemeve kryesore.

 

5. RAISING THE PUBLIC AWARENESS FOR THE ANNOUNCEMENT OF SHARR MOUNTAIN AS A NATIONAL PARK

Within this project were produced 8 short video clips to sensitize the public opinion about the need to announce Sharr Montain as National Park in order to prevent its massive destruction. An investigative documentary on this topic was produced as well, while the project has finished with a conference where representatives of NGOs and institutions have discussed how to speed up the procedures to protect this mountain massive.

This project is founded by Civica Mobilitas – a Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) project implemented by NIRAS from Denmark, the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) and the Swedish Institute for Public Administration (SIPU).