Projekte

1. MEDIUME TË REJA PËR SFIDA TË VJETRA

“Mediume të rreja për sfida të vjetra” realizohet në partneritet me Qendrën për zhvillimin e mediave “Medium”, i cili është edhe bartës i projektit. I njëjti është finansuar dhe i përkrahur nga Civika Mobilitas, projekt i Agjensionit Zvicëran për zhillim dhe bashkëpunim (SDC), e cilin e implementojn NIRAS nga Danimarka, Qendra Maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar (MCMS) dhe instituti Suedez për administratë publike (SIPU).

 

 

2. ZIGZAG – DERI TE ZGJIDHJA E PROBLEMIT NËPËRMJET DEBATEVE TELEVIZIVE NDËRMJET OJQ-ve DHE INSTITUCIONEVE

Projekti “ZigZag” implementohet nga BIRC dhe përfshin debate televizive për problemet konkrete të qytetarëve ndërmjet përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe autoriteteve nga institucionet kompetente. Civika Mobilitas është projekt i Agjencisë Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), të cilin e realizojnë NIRAS nga Danimarka, Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBN) dhe Instituti Suedez pë Administratë Publike (SIPU). Mendimet e shprehura këtu detyrimisht nuk i reflektojnë qëndrimet e Civika Mobilitas, SDC ose të organizacioneve që e zbatojnë programin.

 

 

3. BALKANVIEW

Ky projekt mëton të sjellë një pasqyrë reale mbi dhe për Ballkanin. Pjesë e portalit www.balkanview.com, që me produktet mediatike mbulon hapësirën e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, janë gazetarë e analistë me përvojë në lamitë e tyre.

 

4. Klubi i Debatit Politik – KDP

KDP është një projekt që ka për qëllim nxitjen e debatit politik midis të gjithë aktorëve socialë në Republikën e Maqedonisë dhe më gjerë, me qëllim të promovimit të vlerave demokratike dhe gjetjes së një zgjidhjeje konstruktive për problemet shoqërore. KDP është një magazinë online në gjuhën shqipe (www.kdpolitik.com) i cili ka për qëllim të kontribuojë në informimin cilësor dhe të ekuilibruar të qytetarëve rreth proceseve, rrjedhave dhe problemeve kryesore.